elofturtle.com

KRISTI FÖRKLARINGS DAG – Jesus förhärligad

GT 2 Mos 40:34-38

Ett moln täckte uppenbarelsetältet och Herrens härlighet fyllde boningen. 35Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet, ty molnet vilade över det och Herrens härlighet fyllde boningen. 36Varje gång molnet höjde sig från boningen bröt israeliterna upp och fortsatte sin vandring. 37Om molnet inte höjde sig bröt de inte upp – inte förrän det höjde sig.

Epistel Upp 1:9-18

Jag, Johannes, er broder som i Jesus delar lidandet, kungavärdigheten och uthålligheten med er, hade kommit till ön Patmos för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull. 10Jag kom i hänryckning på Herrens dag och hörde bakom mig en stark röst, som en basun, 11och den sade: ”Vad du ser, skriv det i en bok och skicka den till de sju församlingarna, till Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Filadelfia och Laodikeia.” 12Jag vände mig om för att se rösten som talade till mig. Och när jag vände mig om såg jag sju lampställ av guld, 13och mitt bland lampställen såg jag någon som var lik en människoson, i fotsid klädnad och med ett bälte av guld om bröstet. 14Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, och hans ögon var som eldslågor. 15Hans fötter liknade gyllene brons när den glöder i smältugnen, och hans röst var som rösten av stora vatten. 16I sin högra hand höll han sju stjärnor, och ur hans mun kom ett skarpt, tveeggat svärd, och hans ansikte var som solen när den lyser i sin kraft.

17När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Och han lade sin högra hand på mig och sade: ”Var inte rädd. Jag är den förste och den siste 18och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket.

Evangelium Luk 9:28-36

Ungefär en vecka senare tog han med sig Petrus och Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. 29Medan han bad förvandlades hans ansikte, och hans kläder blev vita och lysande. 30Och två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia 31som visade sig i härlighet, och de talade om hans uttåg ur världen som han skulle fullborda i Jerusalem. 32Petrus och de andra hade fallit i djup sömn men vaknade och såg hans härlighet och de båda männen som stod tillsammans med honom. 33När dessa skulle lämna honom sade Petrus till Jesus: ”Mästare, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig och en för Mose och en för Elia” – han visste inte vad han sade. 34Men medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem, och när de försvann i molnet blev lärjungarna förskräckta. 35En röst hördes ur molnet: ”Detta är min son, den utvalde. Lyssna till honom”, 36och när rösten ljöd stod Jesus där ensam. Lärjungarna teg om vad de hade sett, och vid den tiden berättade de ingenting för någon.

Psaltarpsalm Ps 89:12-18

Din är himlen och din är jorden, du har grundlagt världen och allt den rymmer. 13Du skapade norr och söder. Tabor och Hermon jublar över dig. 14Din arm är full av kraft, din hand är segerrik och stark. 15På rätt och rättfärdighet vilar din tron, nåd och trofasthet finns hos dig. 16Lyckligt det folk som vet att hylla dig, Herre, de får vandra i ditt ansiktes ljus. 17De gläder sig ständigt över ditt namn och jublar över din rättfärdighet, 18ty du är deras styrka och glans. Genom din ynnest vinner vi seger.

Migrerat från Hägglund.com med tillstånd.

SJÄTTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET

GT 1 Kung 19:19-21

Elia gick därifrån. När han fann Elisha, Shafats son, var denne ute och plöjde. Tolv par oxar hade han framför sig, det tolfte körde han själv. Elia gick fram och kastade sin mantel över honom. 20Då lämnade Elisha oxarna och sprang efter Elia och bad honom: ”Låt mig först gå och kyssa min far och mor till avsked, sedan skall jag följa dig.” Elia svarade: ”Gå tillbaka. Du förstår väl vad jag har gjort med dig?” 21Elisha gick tillbaka, tog de båda oxarna och slaktade dem. Med oket som bränsle tillagade han köttet och gav det åt folket att äta. Sedan bröt han upp och följde Elia som hans tjänare.

Epistel 1 Kor 9:19-26

Fri och oberoende av alla har jag alltså gjort mig till allas slav för att vinna så många som möjligt. 20För att vinna judar har jag för dem varit som en jude. För att vinna dem som står under lagen har jag för dem varit som en som står under lagen, fast jag själv inte står under lagen. 21För att vinna dem som är utan lag har jag för dem varit som en som är utan lag, fast jag inte är utan Guds lag, jag har ju Kristi lag. 22För att vinna de svaga har jag inför dem varit svag. Allt har jag varit inför alla, för att åtminstone rädda några. 23Allt gör jag för evangeliets skull, för att också jag skall få del av dess löften.

24Ni vet ju att alla löparna i en tävling springer men att bara en får priset. Löp då för att vinna det. 25Var och en som tävlar måste försaka allt – löparen gör det för en krans som vissnar, vi för en som aldrig vissnar. 26Jag har målet i sikte när jag löper, och jag slår inte i luften när jag boxas.

Evangelium Luk 9:51-62

När tiden var inne för hans upptagande till himlen vände han sina steg mot Jerusalem, 52och han skickade budbärare före sig. De gav sig av och gick in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst. 53Men man ville inte ta emot honom, eftersom han hade vänt sina steg mot Jerusalem. 54Då sade hans lärjungar Jakob och Johannes: ”Herre, skall vi kalla ner eld från himlen som förgör dem?” 55Men han vände sig om och tillrättavisade dem, 56och de fortsatte till en annan by.

57När de kom vandrande på vägen sade en man till honom: ”Jag skall följa dig vart du än går.” 58Jesus svarade: ”Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men Människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud.” 59Till en annan sade han: ”Följ mig!” Men mannen svarade: ”Herre, låt mig först gå och begrava min far.” 60Då sade Jesus: ”Låt de döda begrava sina döda, men gå själv och förkunna Guds rike.” 61En annan man sade: ”Jag skall följa dig, herre, men låt mig först ta farväl av dem där hemma.” 62Jesus svarade: ”Den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike.”

Psaltarpsalm Ps 15

Herre, vem får gästa ditt tält? Vem får bo på ditt heliga berg? 2Den som lever oförvitligt och gör det rätta och är sann i tal och tanke. 3Den som inte går med förtal, inte vållar sin nästa skada och inte smädar sin granne. 4Den som föraktar den förkastlige men ärar dem som fruktar Herren. Den som håller sin ed fast det står honom dyrt. 5Den som inte ger lån mot ränta och inte kan mutas att fälla en oskyldig. Den som handlar så står alltid trygg.

Migrerat från Hägglund.com med tillåtelse

Apostladagen

Apostladagen

Sänd mig

Herrens ord kom till mig: 5Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, innan du kom ut ur modersskötet gav jag dig ett heligt uppdrag: att vara profet för folken.

6Men jag svarade: ”Nej, Herre, min Gud, jag duger inte till att tala – jag är för ung!” 7Då sade Herren till mig: Säg inte att du är för ung utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig! 8Låt dem inte skrämma dig, ty jag är med dig och jag skall rädda dig, säger Herren.

9Och Herren sträckte ut handen, rörde vid min mun och sade: Jag lägger mina ord i din mun. 10I dag ger jag dig makt över folk och riken. Du skall rycka upp och vräka omkull, förstöra och bryta ner, bygga upp och plantera.

Epister Rom 16:1-7

Jag vill lägga ett gott ord för vår syster Foibe, som tjänar församlingen i Kenchreai. 2Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga. Hjälp henne med allt hon kan begära av er. Hon har själv varit ett stöd för många, också för mig.

3Hälsa Prisca och Aquila, mina medarbetare i Kristus Jesus. 4De har vågat livet för mig, och inte bara jag utan alla hednakristna församlingar tackar dem. 5Hälsa också församlingen som möts i deras hus. Hälsa min käre Epainetos, Asiens första gåva till Kristus. 6Hälsa Maria, som har arbetat mycket för er. 7Hälsa Andronikos och Junias, mina stamfränder och medfångar; de är högt ansedda som apostlar och har bekänt sig till Kristus före mig.

Evangelium Mark 3:7-19

Jesus drog sig undan mot sjön tillsammans med sina lärjungar. En massa människor från Galileen följde med, men också från Judeen, 8Jerusalem och Idumeen och från andra sidan Jordan och från trakten kring Tyros och Sidon kom människor i massor till honom när de hörde talas om allt han gjorde. 9Han sade åt sina lärjungar att ha en båt till reds, så att han slapp bli trängd av folkmassan. 10Han hade botat många, och nu kom alla som led av någon plåga och trängde sig på honom för att få röra vid honom. 11Och när de orena andarna såg honom föll de ner för honom och ropade: ”Du är Guds son.” 12Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var.

13Sedan gick han upp på berget och kallade till sig några som han hade utvalt, och de kom till honom. 14Han utsåg tolv som skulle följa honom och som han skulle skicka ut att predika 15och ha makt att driva ut demonerna. 16Och de tolv han utsåg var: Simon, som han gav namnet Petrus, 17Sebedaios son Jakob och Jakobs bror Johannes, vilka han gav namnet Boanerges, det vill säga Åskans söner, 18vidare Andreas, Filippos, Bartolomaios, Matteus, Tomas, Alfaios son Jakob, Taddaios, Simon Kananaios 19och Judas Iskariot, han som förrådde honom.

Psaltarpsalm Ps 40:6-12

Stora är de ting du har gjort, dina under, Herre, min Gud, och dina planer med oss. Ingen kan mäta sig med dig. Jag vill tala och berätta om dem, men de är fler än jag kan räkna.

7 Slaktoffer och matoffer önskar du inte, du har lärt mig att lyssna. Brännoffer och syndoffer begär du inte, 8 därför säger jag: Jag är här. I bokrullen står vad jag skall göra. 9 Gärna gör jag din vilja, min Gud, jag har din lag i mitt hjärta.

10 Jag bär bud om din trofasta hjälp till den stora tempelskaran. Jag håller inte tillbaka mina ord, det vet du, Herre. 11Jag tiger inte om din hjälp, att du är trofast och räddar förkunnar jag. Jag döljer inte din godhet och trohet för den stora tempelskaran.

12 Du, Herre, håller inte tillbaka din barmhärtighet mot mig, din godhet och din trohet skall alltid bevara mig.

De tolv lärjungarna

Kommentar kommer.

Migrerat från Hägglund.com med tillåtelse.