elofturtle

Apostladagen

Apostladagen

Sänd mig

Herrens ord kom till mig: 5Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, innan du kom ut ur modersskötet gav jag dig ett heligt uppdrag: att vara profet för folken.

6Men jag svarade: ”Nej, Herre, min Gud, jag duger inte till att tala – jag är för ung!” 7Då sade Herren till mig: Säg inte att du är för ung utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig! 8Låt dem inte skrämma dig, ty jag är med dig och jag skall rädda dig, säger Herren.

9Och Herren sträckte ut handen, rörde vid min mun och sade: Jag lägger mina ord i din mun. 10I dag ger jag dig makt över folk och riken. Du skall rycka upp och vräka omkull, förstöra och bryta ner, bygga upp och plantera.

Epister Rom 16:1-7

Jag vill lägga ett gott ord för vår syster Foibe, som tjänar församlingen i Kenchreai. 2Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga. Hjälp henne med allt hon kan begära av er. Hon har själv varit ett stöd för många, också för mig.

3Hälsa Prisca och Aquila, mina medarbetare i Kristus Jesus. 4De har vågat livet för mig, och inte bara jag utan alla hednakristna församlingar tackar dem. 5Hälsa också församlingen som möts i deras hus. Hälsa min käre Epainetos, Asiens första gåva till Kristus. 6Hälsa Maria, som har arbetat mycket för er. 7Hälsa Andronikos och Junias, mina stamfränder och medfångar; de är högt ansedda som apostlar och har bekänt sig till Kristus före mig.

Evangelium Mark 3:7-19

Jesus drog sig undan mot sjön tillsammans med sina lärjungar. En massa människor från Galileen följde med, men också från Judeen, 8Jerusalem och Idumeen och från andra sidan Jordan och från trakten kring Tyros och Sidon kom människor i massor till honom när de hörde talas om allt han gjorde. 9Han sade åt sina lärjungar att ha en båt till reds, så att han slapp bli trängd av folkmassan. 10Han hade botat många, och nu kom alla som led av någon plåga och trängde sig på honom för att få röra vid honom. 11Och när de orena andarna såg honom föll de ner för honom och ropade: ”Du är Guds son.” 12Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var.

13Sedan gick han upp på berget och kallade till sig några som han hade utvalt, och de kom till honom. 14Han utsåg tolv som skulle följa honom och som han skulle skicka ut att predika 15och ha makt att driva ut demonerna. 16Och de tolv han utsåg var: Simon, som han gav namnet Petrus, 17Sebedaios son Jakob och Jakobs bror Johannes, vilka han gav namnet Boanerges, det vill säga Åskans söner, 18vidare Andreas, Filippos, Bartolomaios, Matteus, Tomas, Alfaios son Jakob, Taddaios, Simon Kananaios 19och Judas Iskariot, han som förrådde honom.

Psaltarpsalm Ps 40:6-12

Stora är de ting du har gjort, dina under, Herre, min Gud, och dina planer med oss. Ingen kan mäta sig med dig. Jag vill tala och berätta om dem, men de är fler än jag kan räkna.

7 Slaktoffer och matoffer önskar du inte, du har lärt mig att lyssna. Brännoffer och syndoffer begär du inte, 8 därför säger jag: Jag är här. I bokrullen står vad jag skall göra. 9 Gärna gör jag din vilja, min Gud, jag har din lag i mitt hjärta.

10 Jag bär bud om din trofasta hjälp till den stora tempelskaran. Jag håller inte tillbaka mina ord, det vet du, Herre. 11Jag tiger inte om din hjälp, att du är trofast och räddar förkunnar jag. Jag döljer inte din godhet och trohet för den stora tempelskaran.

12 Du, Herre, håller inte tillbaka din barmhärtighet mot mig, din godhet och din trohet skall alltid bevara mig.

De tolv lärjungarna

Kommentar kommer.

Migrerat från Hägglund.com med tillåtelse.

Fjärde söndagen efter trefaldighet

Att inte döma
GT Hes 18:30-32

Alltså skall jag döma er, israeliter, var och en efter hans gärningar, säger Herren Gud. Vänd om! Vänd er bort från era brott, så att de inte får er på fall. 31Sluta upp med alla era brott mot mig. Skapa er ett nytt hjärta och en ny ande. Inte vill ni väl dö, israeliter? 32Jag önskar ingens död, säger Herren Gud. Vänd om, så får ni leva.

Gal 6:1-7

Bröder, om någon ändå skulle ertappas med en överträdelse skall ni som är andliga människor visa honom till rätta, men gör det med ödmjukhet, och se till att du inte själv blir frestad. 2Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. 3Den som menar sig vara något, fast han ingenting är, bedrar sig själv. 4Var och en skall pröva sina handlingar och söka skäl till stolthet enbart hos sig själv och inte hos andra. 5Var och en måste bära sin egen börda. 6Men den som blir vägledd i ordet skall ha samma del som sin vägledare i allt som är gott. 7Låt inte bedra er, Gud lurar man inte: vad man sår får man också skörda.

Evangelium Luk 6:36-42

Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig. 37Döm inte, så skall ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så skall ni inte dömas skyldiga. Frikänn, så skall ni bli frikända. 38Ge, så skall ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.”

39Han gav dem också en liknelse: ”Kan väl en blind leda en blind? Ramlar inte båda i gropen? 40Lärjungen är inte förmer än sin lärare, men när han är fullärd blir han som sin lärare. 41Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? 42Hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders.

Psaltarpsalm Ps 62:2-9

Bara hos Gud finner jag ro, från honom kommer min räddning. 3Han är klippan som räddar mig, min borg där jag står trygg. 4Hur länge skall ni ansätta mig, samfällt storma an som mot en lutande vägg, en fallfärdig mur? 5De har enats om att störta ner mig. De älskar svek, med munnen välsignar de, men i sitt hjärta förbannar de.

6Bara hos Gud finner jag ro, från honom kommer mitt hopp. 7Han är klippan som räddar mig, min borg där jag står trygg. 8Från Gud kommer min hjälp och min ära, Gud är min tillflykt, min starka klippa. 9Sätt alltid din lit till honom, du folk, öppna ditt hjärta inför honom.

Gud är vår tillflykt. 10Bara en vindfläkt är människorna, de dödliga endast ett bländverk. Läggs de i vågskålen höjer den sig, ja, de är lättare än luft. 11Lita inte till våld, sätt inte ert hopp till rövat gods. Om än er rikedom växer, förtrösta inte på den.

12Ett har Gud talat, två ting har jag hört: att Gud har makten, 13att du, Herre, är trofast. Du lönar var och en efter vad han har gjort.

Tübingenskolan

Tübingenskolan är en historisk-kritisk riktning under 1800-talet. Den menar att den katolska kyrkan uppstod under de första 200 åren efter Jesu liv, som en syntes mellan en judisk-kristen gren kring apostlarna i Jerusalem på ena sidan och Paulus på andra sidan.
Apostlagärningarna, daterades därför till omkring år 200, medan Galaterbrevet där konflikten är mellan judar och kristna är uppenbar, ansågs vara autentiska brev av Paulus.
Idéerna från Tübingen påverkade hela den senare 1900-tals tolkningen av Nya Testamentet.

Bön i psaltaren

 • 8:4-10
 • 22:2-11
 • 23
 • 31:2-6
 • 33:4-9
 • 36:6-10
 • 46:2-4
 • 62:6-9
 • 63:2-5
 • 71:1-6
 • 73:23-26
 • 86:5-11
 • 108:2-7
 • 121
 • 130:1-5
 • 139:1-8
 • 143:6-11
 • 145:13b-18

Galaterbrevet

Kommentar kommer

Migrerad från Hägglund.com med tillåtelse.

Tredje söndagen efter Trefaldighet

Förlorad och återfunnen
GT Jes 66:12-14

Så säger Herren: Jag leder lycka till henne som en flod, folkens skatter som en forsande ström. Hennes barn skall bli burna i famnen och bli gungade på knäet. 13Som en mor tröstar sitt barn, så skall jag trösta er. I Jerusalem skall ni finna tröst. 14När ni ser det skall era hjärtan glädjas, era kroppar få nytt liv som det friska gräset. Herrens tjänare skall lära känna hans makt, fienderna hans vrede.

Epistel 1 Pet 5:5-11

Och ni yngre, underordna er dem som är äldst. Men för er alla gäller: klä er i ödmjukhet mot varandra, ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka visar han nåd. 6Böj er alltså ödmjukt under Guds starka hand, så att han upphöjer er när tiden är inne, 7och kasta alla era bekymmer på honom, ty han sörjer för er.

8Var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. 9Håll stånd mot honom, orubbliga i tron. Kom ihåg att ni får utstå detsamma som alla era bröder här i världen. 10Men om ni nu får lida en kort tid skall Gud, som skänker all nåd och har kallat er till sin eviga härlighet genom Kristus, upprätta er, stödja er och ge er fasthet. 11Hans är makten i evighet, amen.

Evangelium Luk 15:11-32

Han sade: ”En man hade två söner. 12Den yngste sade till fadern: ’Far, ge mig den del av förmögenheten som skall bli min.’ Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. 13Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig i väg till ett främmande land, och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. 14När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet, och han började lida nöd. 15Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet, och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. 16Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. 17Då kom han till besinning och tänkte: ’Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. 18Jag ger mig av hem till min far och säger till honom: Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. 19Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare.

20Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. 21Sonen sade: ’Far, jag har syndat mot himlen och mot dig, jag är inte längre värd att kallas din son.’ 22Men fadern sade till sina tjänare: ’Skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den, och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. 23Och hämta gödkalven och slakta den, så skall vi äta och hålla fest. 24Min son var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen. Och festen började.

25Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. 26Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. 27Tjänaren svarade: ’Din bror har kommit hem, och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen.’ 28Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, 29men han svarade: Här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud, och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. 30Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven.

31Fadern sade till honom: ’Mitt barn, du är alltid hos mig, och allt mitt är ditt. 32Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen.

Psaltarpsalm Ps 119:170-176

Låt min bön nå fram till dig, rädda mig, som du har lovat. 171Över mina läppar skall lovsång flöda, ty du lär mig dina stadgar.

172Min mun skall besjunga ditt ord, ty alla dina bud är rättfärdiga. 173Låt din hand bli mig till hjälp, ty jag har valt dina befallningar. 174Jag längtar efter din räddning, Herre, din lag är min lust.

175Låt mig leva för att prisa dig, låt dina lagar vara min hjälp. 176Jag har gått vilse som ett bortsprunget får. Sök rätt på din tjänare, ty jag har inte glömt dina bud.

fisk

Den 3:e Jesaja

Den s.k. ”Tredje Jesaja” skriver från kapitel 56 – 66. Jesaja innehåller några av de vackraste och mest kända passager i Bibeln.

Målning av Rembrant

Jesaja

Psaltaren 119

Bibelns längsta kapitel är psalm 119, som i sin helhet handlar om kärleken till Guds ord.Varje sektion i psalmens 22 avsnitt är uppbyggd kring en av det hebreiska alfabetets bokstäver: från alef till tau. I boken Lyckans väg av Ulf Sundblad”(Recito) analyseras psaltarpsalm 119 just med utgångspunkt från hebreiskans tjugotvå bokstavstecken.

Texten vimlar av intressanta lärdomar, som att tau, den tjugoandra och sista bokstaven, från början skrevs som ett kors. Det ser ut som en tanke att psalmen om Guds ord profetiskt nog slutar med korsets tecken – själva centrum för mänsklighetens historia.

”Lyckans väg” ingår i något som Sundblad kallar en teologisk trilogi och föregås av böckerna ”Evangelium enligt Psaltaren” och ”Två prövade män”. Den är tänkvärd läsning, även om språket bitvis känns aningen krystat. Författaren förmedlar inte bara en rejäl portion allmänbildning, utan också psalmförfattarens och sin egen genuina kärlek till Gud och hans ord.

Migrerad från Hägglund.com med tillåtelse.