elofturtle.com

NIONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET – Goda förvaltare

GT Am 8:4-7

Hör detta, ni som trampar på de fattiga och utrotar de svaga i landet! 5Ni säger: ”När är nymånadsfesten över så att vi kan sälja säd, och sabbaten så att vi får öppna kornboden? Då skall vi minska måtten och lägga på priserna och fuska med vågen, 6köpa de fattiga för pengar och de nödställda för ett par skor och sälja spillet som säd.” 7Herren har svurit vid Jakobs stolthet att aldrig glömma något de gjort.

Epistel 2 Tim 4:1-7

Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike: 2förkunna ordet, träd upp i tid och otid, vederlägg, tillrättavisa, vädja – tålmodigt och med ständig undervisning. 3Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran utan skaffar sig den ene läraren efter den andre, därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar. 4De slår dövörat till för sanningen och vänder sig till legenderna. 5Men håll alltid huvudet kallt, var beredd att slita ont, gör vad som åligger en förkunnare och fullfölj din tjänst.

6Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer, och tiden är inne då jag måste bryta upp. 7Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. 8Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans, som Herren, den rättvise domaren, skall ge mig den dagen, och inte bara mig utan alla som längtar efter hans ankomst.

Evangelium Luk 16:1-13

Han sade också till sina lärjungar: ”Det var en rik man som hade en förvaltare, och denne beskylldes för att förskingra hans förmögenhet. 2Mannen kallade till sig honom och sade: ’Vad är det jag hör om dig? Lämna in dina räkenskaper, du kan inte vara kvar som förvaltare.’ 3Förvaltaren tänkte: ’Vad skall jag göra nu när min herre avskedar mig? Gräva orkar jag inte, och tigga skäms jag för. 4Jo, jag vet vad jag skall göra så att folk tar emot mig i sina hus när jag mister min tjänst.’ 5Han skickade efter dem som var skuldsatta hos hans herre, en i sänder, och frågade den förste hur mycket han var skyldig. 6’Hundra krus olja’, svarade mannen. Då sade han: ’Här är ditt skuldebrev, sätt dig genast ner och skriv femtio.’ 7Sedan frågade han näste man: ’Och du, hur mycket är du skyldig?’ – ’Hundra tunnor vete.’ Då sade han: ’Här är ditt skuldebrev. Skriv åttio.’”

8Och Herren berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. ”Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. 9Ja, jag säger er: använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket.

10Den som är trogen i smått är trogen också i stort, och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. 11Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? 12Och om ni inte har varit trogna i fråga om andras egendom, vem vill då ge er det som skall tillhöra er?

13Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.”

Psaltarpsalm Ps 8

För körledaren. En psalm av David. 2Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. Jag vill besjunga din himmelska prakt 3med ett barns, ett dibarns mun. Du har rest ett värn mot dina fiender för att betvinga ovän och hämnare. 4När jag ser din himmel, som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäste där, 5vad är då en människa att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom? 6Du gjorde honom nästan till en gud, med ära och härlighet krönte du honom. 7Du lät honom härska över dina verk, allt lade du under hans fötter: 8får och oxar, all boskap, och markens vilda djur, 9himlens fåglar och havets fiskar, allt som vandrar havets stigar. 10Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden.

Migrerat från Hägglund.com med tillstånd.

ÅTTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET – Andlig klarsyn

GT Jer 7:1-7

Detta ord kom till Jeremia från Herren: 2Ställ dig i porten till Herrens hus. Där skall du ropa ut detta budskap:

Hör Herrens ord, alla från Juda som går in genom dessa portar för att tillbe Herren! 3Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Ändra era liv och era gärningar, så skall jag bo bland er på denna plats. 4Lita inte på lögner som ”Här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel.” 5Men om ni verkligen ändrar era liv och era gärningar, om ni handlar rätt mot varandra, 6om ni inte förtrycker invandraren, den faderlöse och änkan, inte låter oskyldigt blod flyta på denna plats och inte skadar er själva genom att följa andra gudar, 7då skall jag bo bland er på denna plats, i det land som jag gav åt era fäder från urminnes tid och för all framtid.

Epistel Rom 8:14-17

Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. 15Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa: ”Abba! Fader!” 16Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. 17Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet.

Evangelium Matt 7:13-14

Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. 14Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

Psaltarpsalm Ps 119:30-35

Sanningens väg har jag valt, dina lagar har jag för ögonen. 31Jag håller mig till dina lagbud, svik mig inte, o Herre. 32Jag löper den väg dina bud visar, ty du har vidgat min insikt. 33Visa mig, Herre, dina stadgars väg, och jag skall följa den till slutet. 34Ge mig förstånd att lyda din lag, att hålla den helt och fullt. 35Led min vandring efter dina bud, den stigen går jag med glädje.

Migrerat från Hägglund.com med tillstånd.

KRISTI FÖRKLARINGS DAG – Jesus förhärligad

GT 2 Mos 40:34-38

Ett moln täckte uppenbarelsetältet och Herrens härlighet fyllde boningen. 35Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet, ty molnet vilade över det och Herrens härlighet fyllde boningen. 36Varje gång molnet höjde sig från boningen bröt israeliterna upp och fortsatte sin vandring. 37Om molnet inte höjde sig bröt de inte upp – inte förrän det höjde sig.

Epistel Upp 1:9-18

Jag, Johannes, er broder som i Jesus delar lidandet, kungavärdigheten och uthålligheten med er, hade kommit till ön Patmos för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull. 10Jag kom i hänryckning på Herrens dag och hörde bakom mig en stark röst, som en basun, 11och den sade: ”Vad du ser, skriv det i en bok och skicka den till de sju församlingarna, till Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Filadelfia och Laodikeia.” 12Jag vände mig om för att se rösten som talade till mig. Och när jag vände mig om såg jag sju lampställ av guld, 13och mitt bland lampställen såg jag någon som var lik en människoson, i fotsid klädnad och med ett bälte av guld om bröstet. 14Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, och hans ögon var som eldslågor. 15Hans fötter liknade gyllene brons när den glöder i smältugnen, och hans röst var som rösten av stora vatten. 16I sin högra hand höll han sju stjärnor, och ur hans mun kom ett skarpt, tveeggat svärd, och hans ansikte var som solen när den lyser i sin kraft.

17När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Och han lade sin högra hand på mig och sade: ”Var inte rädd. Jag är den förste och den siste 18och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket.

Evangelium Luk 9:28-36

Ungefär en vecka senare tog han med sig Petrus och Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. 29Medan han bad förvandlades hans ansikte, och hans kläder blev vita och lysande. 30Och två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia 31som visade sig i härlighet, och de talade om hans uttåg ur världen som han skulle fullborda i Jerusalem. 32Petrus och de andra hade fallit i djup sömn men vaknade och såg hans härlighet och de båda männen som stod tillsammans med honom. 33När dessa skulle lämna honom sade Petrus till Jesus: ”Mästare, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig och en för Mose och en för Elia” – han visste inte vad han sade. 34Men medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem, och när de försvann i molnet blev lärjungarna förskräckta. 35En röst hördes ur molnet: ”Detta är min son, den utvalde. Lyssna till honom”, 36och när rösten ljöd stod Jesus där ensam. Lärjungarna teg om vad de hade sett, och vid den tiden berättade de ingenting för någon.

Psaltarpsalm Ps 89:12-18

Din är himlen och din är jorden, du har grundlagt världen och allt den rymmer. 13Du skapade norr och söder. Tabor och Hermon jublar över dig. 14Din arm är full av kraft, din hand är segerrik och stark. 15På rätt och rättfärdighet vilar din tron, nåd och trofasthet finns hos dig. 16Lyckligt det folk som vet att hylla dig, Herre, de får vandra i ditt ansiktes ljus. 17De gläder sig ständigt över ditt namn och jublar över din rättfärdighet, 18ty du är deras styrka och glans. Genom din ynnest vinner vi seger.

Migrerat från Hägglund.com med tillstånd.

SJÄTTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET

GT 1 Kung 19:19-21

Elia gick därifrån. När han fann Elisha, Shafats son, var denne ute och plöjde. Tolv par oxar hade han framför sig, det tolfte körde han själv. Elia gick fram och kastade sin mantel över honom. 20Då lämnade Elisha oxarna och sprang efter Elia och bad honom: ”Låt mig först gå och kyssa min far och mor till avsked, sedan skall jag följa dig.” Elia svarade: ”Gå tillbaka. Du förstår väl vad jag har gjort med dig?” 21Elisha gick tillbaka, tog de båda oxarna och slaktade dem. Med oket som bränsle tillagade han köttet och gav det åt folket att äta. Sedan bröt han upp och följde Elia som hans tjänare.

Epistel 1 Kor 9:19-26

Fri och oberoende av alla har jag alltså gjort mig till allas slav för att vinna så många som möjligt. 20För att vinna judar har jag för dem varit som en jude. För att vinna dem som står under lagen har jag för dem varit som en som står under lagen, fast jag själv inte står under lagen. 21För att vinna dem som är utan lag har jag för dem varit som en som är utan lag, fast jag inte är utan Guds lag, jag har ju Kristi lag. 22För att vinna de svaga har jag inför dem varit svag. Allt har jag varit inför alla, för att åtminstone rädda några. 23Allt gör jag för evangeliets skull, för att också jag skall få del av dess löften.

24Ni vet ju att alla löparna i en tävling springer men att bara en får priset. Löp då för att vinna det. 25Var och en som tävlar måste försaka allt – löparen gör det för en krans som vissnar, vi för en som aldrig vissnar. 26Jag har målet i sikte när jag löper, och jag slår inte i luften när jag boxas.

Evangelium Luk 9:51-62

När tiden var inne för hans upptagande till himlen vände han sina steg mot Jerusalem, 52och han skickade budbärare före sig. De gav sig av och gick in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst. 53Men man ville inte ta emot honom, eftersom han hade vänt sina steg mot Jerusalem. 54Då sade hans lärjungar Jakob och Johannes: ”Herre, skall vi kalla ner eld från himlen som förgör dem?” 55Men han vände sig om och tillrättavisade dem, 56och de fortsatte till en annan by.

57När de kom vandrande på vägen sade en man till honom: ”Jag skall följa dig vart du än går.” 58Jesus svarade: ”Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men Människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud.” 59Till en annan sade han: ”Följ mig!” Men mannen svarade: ”Herre, låt mig först gå och begrava min far.” 60Då sade Jesus: ”Låt de döda begrava sina döda, men gå själv och förkunna Guds rike.” 61En annan man sade: ”Jag skall följa dig, herre, men låt mig först ta farväl av dem där hemma.” 62Jesus svarade: ”Den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike.”

Psaltarpsalm Ps 15

Herre, vem får gästa ditt tält? Vem får bo på ditt heliga berg? 2Den som lever oförvitligt och gör det rätta och är sann i tal och tanke. 3Den som inte går med förtal, inte vållar sin nästa skada och inte smädar sin granne. 4Den som föraktar den förkastlige men ärar dem som fruktar Herren. Den som håller sin ed fast det står honom dyrt. 5Den som inte ger lån mot ränta och inte kan mutas att fälla en oskyldig. Den som handlar så står alltid trygg.

Migrerat från Hägglund.com med tillåtelse

Apostladagen

Apostladagen

Sänd mig

Herrens ord kom till mig: 5Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, innan du kom ut ur modersskötet gav jag dig ett heligt uppdrag: att vara profet för folken.

6Men jag svarade: ”Nej, Herre, min Gud, jag duger inte till att tala – jag är för ung!” 7Då sade Herren till mig: Säg inte att du är för ung utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig! 8Låt dem inte skrämma dig, ty jag är med dig och jag skall rädda dig, säger Herren.

9Och Herren sträckte ut handen, rörde vid min mun och sade: Jag lägger mina ord i din mun. 10I dag ger jag dig makt över folk och riken. Du skall rycka upp och vräka omkull, förstöra och bryta ner, bygga upp och plantera.

Epister Rom 16:1-7

Jag vill lägga ett gott ord för vår syster Foibe, som tjänar församlingen i Kenchreai. 2Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga. Hjälp henne med allt hon kan begära av er. Hon har själv varit ett stöd för många, också för mig.

3Hälsa Prisca och Aquila, mina medarbetare i Kristus Jesus. 4De har vågat livet för mig, och inte bara jag utan alla hednakristna församlingar tackar dem. 5Hälsa också församlingen som möts i deras hus. Hälsa min käre Epainetos, Asiens första gåva till Kristus. 6Hälsa Maria, som har arbetat mycket för er. 7Hälsa Andronikos och Junias, mina stamfränder och medfångar; de är högt ansedda som apostlar och har bekänt sig till Kristus före mig.

Evangelium Mark 3:7-19

Jesus drog sig undan mot sjön tillsammans med sina lärjungar. En massa människor från Galileen följde med, men också från Judeen, 8Jerusalem och Idumeen och från andra sidan Jordan och från trakten kring Tyros och Sidon kom människor i massor till honom när de hörde talas om allt han gjorde. 9Han sade åt sina lärjungar att ha en båt till reds, så att han slapp bli trängd av folkmassan. 10Han hade botat många, och nu kom alla som led av någon plåga och trängde sig på honom för att få röra vid honom. 11Och när de orena andarna såg honom föll de ner för honom och ropade: ”Du är Guds son.” 12Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var.

13Sedan gick han upp på berget och kallade till sig några som han hade utvalt, och de kom till honom. 14Han utsåg tolv som skulle följa honom och som han skulle skicka ut att predika 15och ha makt att driva ut demonerna. 16Och de tolv han utsåg var: Simon, som han gav namnet Petrus, 17Sebedaios son Jakob och Jakobs bror Johannes, vilka han gav namnet Boanerges, det vill säga Åskans söner, 18vidare Andreas, Filippos, Bartolomaios, Matteus, Tomas, Alfaios son Jakob, Taddaios, Simon Kananaios 19och Judas Iskariot, han som förrådde honom.

Psaltarpsalm Ps 40:6-12

Stora är de ting du har gjort, dina under, Herre, min Gud, och dina planer med oss. Ingen kan mäta sig med dig. Jag vill tala och berätta om dem, men de är fler än jag kan räkna.

7 Slaktoffer och matoffer önskar du inte, du har lärt mig att lyssna. Brännoffer och syndoffer begär du inte, 8 därför säger jag: Jag är här. I bokrullen står vad jag skall göra. 9 Gärna gör jag din vilja, min Gud, jag har din lag i mitt hjärta.

10 Jag bär bud om din trofasta hjälp till den stora tempelskaran. Jag håller inte tillbaka mina ord, det vet du, Herre. 11Jag tiger inte om din hjälp, att du är trofast och räddar förkunnar jag. Jag döljer inte din godhet och trohet för den stora tempelskaran.

12 Du, Herre, håller inte tillbaka din barmhärtighet mot mig, din godhet och din trohet skall alltid bevara mig.

De tolv lärjungarna

Kommentar kommer.

Migrerat från Hägglund.com med tillåtelse.

Fjärde söndagen efter trefaldighet

Att inte döma
GT Hes 18:30-32

Alltså skall jag döma er, israeliter, var och en efter hans gärningar, säger Herren Gud. Vänd om! Vänd er bort från era brott, så att de inte får er på fall. 31Sluta upp med alla era brott mot mig. Skapa er ett nytt hjärta och en ny ande. Inte vill ni väl dö, israeliter? 32Jag önskar ingens död, säger Herren Gud. Vänd om, så får ni leva.

Gal 6:1-7

Bröder, om någon ändå skulle ertappas med en överträdelse skall ni som är andliga människor visa honom till rätta, men gör det med ödmjukhet, och se till att du inte själv blir frestad. 2Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. 3Den som menar sig vara något, fast han ingenting är, bedrar sig själv. 4Var och en skall pröva sina handlingar och söka skäl till stolthet enbart hos sig själv och inte hos andra. 5Var och en måste bära sin egen börda. 6Men den som blir vägledd i ordet skall ha samma del som sin vägledare i allt som är gott. 7Låt inte bedra er, Gud lurar man inte: vad man sår får man också skörda.

Evangelium Luk 6:36-42

Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig. 37Döm inte, så skall ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så skall ni inte dömas skyldiga. Frikänn, så skall ni bli frikända. 38Ge, så skall ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.”

39Han gav dem också en liknelse: ”Kan väl en blind leda en blind? Ramlar inte båda i gropen? 40Lärjungen är inte förmer än sin lärare, men när han är fullärd blir han som sin lärare. 41Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? 42Hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders.

Psaltarpsalm Ps 62:2-9

Bara hos Gud finner jag ro, från honom kommer min räddning. 3Han är klippan som räddar mig, min borg där jag står trygg. 4Hur länge skall ni ansätta mig, samfällt storma an som mot en lutande vägg, en fallfärdig mur? 5De har enats om att störta ner mig. De älskar svek, med munnen välsignar de, men i sitt hjärta förbannar de.

6Bara hos Gud finner jag ro, från honom kommer mitt hopp. 7Han är klippan som räddar mig, min borg där jag står trygg. 8Från Gud kommer min hjälp och min ära, Gud är min tillflykt, min starka klippa. 9Sätt alltid din lit till honom, du folk, öppna ditt hjärta inför honom.

Gud är vår tillflykt. 10Bara en vindfläkt är människorna, de dödliga endast ett bländverk. Läggs de i vågskålen höjer den sig, ja, de är lättare än luft. 11Lita inte till våld, sätt inte ert hopp till rövat gods. Om än er rikedom växer, förtrösta inte på den.

12Ett har Gud talat, två ting har jag hört: att Gud har makten, 13att du, Herre, är trofast. Du lönar var och en efter vad han har gjort.

Tübingenskolan

Tübingenskolan är en historisk-kritisk riktning under 1800-talet. Den menar att den katolska kyrkan uppstod under de första 200 åren efter Jesu liv, som en syntes mellan en judisk-kristen gren kring apostlarna i Jerusalem på ena sidan och Paulus på andra sidan.
Apostlagärningarna, daterades därför till omkring år 200, medan Galaterbrevet där konflikten är mellan judar och kristna är uppenbar, ansågs vara autentiska brev av Paulus.
Idéerna från Tübingen påverkade hela den senare 1900-tals tolkningen av Nya Testamentet.

Bön i psaltaren

 • 8:4-10
 • 22:2-11
 • 23
 • 31:2-6
 • 33:4-9
 • 36:6-10
 • 46:2-4
 • 62:6-9
 • 63:2-5
 • 71:1-6
 • 73:23-26
 • 86:5-11
 • 108:2-7
 • 121
 • 130:1-5
 • 139:1-8
 • 143:6-11
 • 145:13b-18

Galaterbrevet

Kommentar kommer

Migrerad från Hägglund.com med tillåtelse.

Tredje söndagen efter Trefaldighet

Förlorad och återfunnen
GT Jes 66:12-14

Så säger Herren: Jag leder lycka till henne som en flod, folkens skatter som en forsande ström. Hennes barn skall bli burna i famnen och bli gungade på knäet. 13Som en mor tröstar sitt barn, så skall jag trösta er. I Jerusalem skall ni finna tröst. 14När ni ser det skall era hjärtan glädjas, era kroppar få nytt liv som det friska gräset. Herrens tjänare skall lära känna hans makt, fienderna hans vrede.

Epistel 1 Pet 5:5-11

Och ni yngre, underordna er dem som är äldst. Men för er alla gäller: klä er i ödmjukhet mot varandra, ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka visar han nåd. 6Böj er alltså ödmjukt under Guds starka hand, så att han upphöjer er när tiden är inne, 7och kasta alla era bekymmer på honom, ty han sörjer för er.

8Var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. 9Håll stånd mot honom, orubbliga i tron. Kom ihåg att ni får utstå detsamma som alla era bröder här i världen. 10Men om ni nu får lida en kort tid skall Gud, som skänker all nåd och har kallat er till sin eviga härlighet genom Kristus, upprätta er, stödja er och ge er fasthet. 11Hans är makten i evighet, amen.

Evangelium Luk 15:11-32

Han sade: ”En man hade två söner. 12Den yngste sade till fadern: ’Far, ge mig den del av förmögenheten som skall bli min.’ Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. 13Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig i väg till ett främmande land, och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. 14När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet, och han började lida nöd. 15Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet, och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. 16Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. 17Då kom han till besinning och tänkte: ’Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. 18Jag ger mig av hem till min far och säger till honom: Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. 19Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare.

20Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. 21Sonen sade: ’Far, jag har syndat mot himlen och mot dig, jag är inte längre värd att kallas din son.’ 22Men fadern sade till sina tjänare: ’Skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den, och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. 23Och hämta gödkalven och slakta den, så skall vi äta och hålla fest. 24Min son var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen. Och festen började.

25Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. 26Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. 27Tjänaren svarade: ’Din bror har kommit hem, och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen.’ 28Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, 29men han svarade: Här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud, och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. 30Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven.

31Fadern sade till honom: ’Mitt barn, du är alltid hos mig, och allt mitt är ditt. 32Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen.

Psaltarpsalm Ps 119:170-176

Låt min bön nå fram till dig, rädda mig, som du har lovat. 171Över mina läppar skall lovsång flöda, ty du lär mig dina stadgar.

172Min mun skall besjunga ditt ord, ty alla dina bud är rättfärdiga. 173Låt din hand bli mig till hjälp, ty jag har valt dina befallningar. 174Jag längtar efter din räddning, Herre, din lag är min lust.

175Låt mig leva för att prisa dig, låt dina lagar vara min hjälp. 176Jag har gått vilse som ett bortsprunget får. Sök rätt på din tjänare, ty jag har inte glömt dina bud.

fisk

Den 3:e Jesaja

Den s.k. ”Tredje Jesaja” skriver från kapitel 56 – 66. Jesaja innehåller några av de vackraste och mest kända passager i Bibeln.

Målning av Rembrant

Jesaja

Psaltaren 119

Bibelns längsta kapitel är psalm 119, som i sin helhet handlar om kärleken till Guds ord.Varje sektion i psalmens 22 avsnitt är uppbyggd kring en av det hebreiska alfabetets bokstäver: från alef till tau. I boken Lyckans väg av Ulf Sundblad”(Recito) analyseras psaltarpsalm 119 just med utgångspunkt från hebreiskans tjugotvå bokstavstecken.

Texten vimlar av intressanta lärdomar, som att tau, den tjugoandra och sista bokstaven, från början skrevs som ett kors. Det ser ut som en tanke att psalmen om Guds ord profetiskt nog slutar med korsets tecken – själva centrum för mänsklighetens historia.

”Lyckans väg” ingår i något som Sundblad kallar en teologisk trilogi och föregås av böckerna ”Evangelium enligt Psaltaren” och ”Två prövade män”. Den är tänkvärd läsning, även om språket bitvis känns aningen krystat. Författaren förmedlar inte bara en rejäl portion allmänbildning, utan också psalmförfattarens och sin egen genuina kärlek till Gud och hans ord.

Migrerad från Hägglund.com med tillåtelse.