elofturtle.com

TRETTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET – Medmänniskan

GT Jer 38:7-13

Nubiern Eved-Melek, en hovman som befann sig i kungapalatset, fick höra att de hade kastat Jeremia i brunnen. Kungen satt då i Benjaminporten, 8och Eved-Melek lämnade kungapalatset för att gå och tala med kungen: 9”Min herre och konung, det som dessa män har gjort mot profeten Jeremia är ett svårt brott. De har kastat honom i brunnen, och där kommer han att svälta ihjäl. Det finns ju inte längre något bröd i staden.”

10Kungen gav då nubiern Eved-Melek denna befallning: ”Ta med dig tre män härifrån och dra upp profeten Jeremia ur brunnen innan han dör.” 11Eved-Melek tog med sig männen till klädkammaren i kungapalatsets förråd. Där hämtade de trasor av gamla utslitna kläder och firade ner dem till Jeremia i brunnen med rep. 12Nubiern Eved-Melek ropade till Jeremia: ”Lägg klädtrasorna i armhålorna, under repen!” Jeremia gjorde så, 13och de drog upp honom med repen ur brunnen. Men Jeremia måste stanna på vaktgården.

Epistel Rom 12:16-21

Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. 17Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. 18Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. 19Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång, ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren. 20Men är din fiende hungrig, ge honom att äta; är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. 21Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.

Evangelium Matt 7:12

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.

Psaltarpsalm Ps 103:1-6

Av David. Lova Herren, min själ, hela mitt jag vill prisa hans heliga namn! 2Lova Herren, min själ, minns allt det goda han gör: 3han förlåter alla mina synder och botar alla mina sjukdomar, 4han räddar mig från graven och kröner mig med nåd och barmhärtighet, 5han fyller mitt liv med allt gott, och jag blir ung på nytt som en örn. 6Herren handlar rättfärdigt och ger de förtryckta deras rätt.

Migrerat från Hägglund.com med tillstånd.

TOLFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET – Friheten i Kristus

GT 2 Mos 23:10-12

Sex år skall du beså din jord och bärga dess gröda, 11men det sjunde året skall du låta marken vila och ligga i träda. Då kan de fattiga i ditt folk få sin föda från den. Det som blir över kan de vilda djuren äta. Så skall du också göra med din vingård och dina olivträd.

12Sex dagar skall du arbeta, men den sjunde dagen skall du upphöra med arbetet, så att din oxe och åsna får vila och slavkvinnans son och invandraren får hämta krafter.

Epistel Gal 4:31-5:6

Alltså, bröder, är vi inte barn till en slavinna utan till den fria kvinnan. 5 1Till den friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fasta, och låt ingen lägga på er slavoket igen. Rättfärdighet utan omskärelse

2Hör på vad jag säger er, jag Paulus: om ni låter omskära er har ni ingen nytta alls av Kristus. 3Jag försäkrar er igen: var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. 4Ni är utestängda från Kristus, ni som söker er rättfärdighet i lagen; ni har hamnat utanför nåden. 5Ty vi väntar oss i vår ande att genom tron vinna den rättfärdighet som är vårt hopp. 6I ett liv med Kristus Jesus kommer det inte an på omskärelse eller förhud, utan på tron, som får sitt uttryck i kärlek.

Evangelium Mark 2:23-28

En sabbat tog han vägen genom sädesfälten, och lärjungarna började rycka av ax medan de gick. 24Då sade fariseerna till honom: ”Varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet?” 25Han svarade: ”Har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? 26Han gick in i Guds hus – det var när Evjatar var överstepräst – och åt upp skådebröden, som inga andra än prästerna får äta, och gav också dem som var med honom.” 27Och Jesus sade till dem: ”Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. 28Alltså är Människosonen herre också över sabbaten.”

Psaltarpsalm Ps 145:13b-18

Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör. 14Herren stöder dem som vacklar, han rätar krökta ryggar. 15Allas ögon är vända mot dig, och du ger dem föda i rätt tid. 16Du öppnar din hand och stillar allt levandes hunger. 17Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar, kärleksfull i allt han gör. 18Herren är nära alla som ropar, alla som av hjärtat ropar till honom.

Migrerat från Hägglund.com med tillstånd.

ELFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET – Tro och liv

GT Jes 1:10-17

Lyssna till Herrens ord, sodomfurstar! Hör vad vår Gud har att säga, gomorrafolk! 11Vad skall jag med alla era slaktoffer? säger Herren. Jag är mätt på brännofferbaggar och gödkalvars fett, jag vill inte ha blodet från tjurar och lamm och bockar. 12Vem har begärt detta av er när ni träder fram inför mig, ni som trängs på mina förgårdar? 13Kom inte med era meningslösa gåvor, jag avskyr offerröken. Nymånad, sabbat, högtidssamling – jag tål inte falskhet och fest. 14Jag hatar era högtider och nymånadsfester, de har blivit en börda för mig, som jag inte orkar bära.

15När ni lyfter era händer i bön vänder jag bort blicken. Hur mycket ni än ber lyssnar jag inte. Ni har blod på händerna. 16Tvätta er, rena er! Låt mig slippa se era illdåd. Sluta göra det onda 17och lär er göra det goda. Sträva efter rättvisa, stöd den förtryckte. För den faderlöses talan, skaffa änkan rätt.

Epistel Jak 1:22-25

Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste. 23Den som hör ordet men inte gör vad det säger, han liknar en man som i en spegel betraktar sitt eget ansikte: 24han ser sig själv men går därifrån och har strax glömt hur han såg ut. 25Men den som har blickat in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och håller sig till den och inte glömmer vad han hört utan verkligen gör något, han blir salig genom det han gör.

Evangelium Matt 23:1-12

Sedan talade Jesus till folket och sina lärjungar 2och sade: ”De skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol. 3Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det, men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat. 4De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. 5Allt vad de företar sig gör de för att människorna skall lägga märke till dem. De skaffar sig breda böneremsor och stora manteltofsar. 6De tycker om att ha hedersplatsen på gästabuden och sitta främst i synagogan, 7och de vill bli hälsade på torgen och kallas rabbi av alla människor. 8Men ni skall inte låta er kallas rabbi, ty en är er läromästare och ni är alla bröder. 9Ni skall inte kalla någon här på jorden för er fader, ty en är er fader, han som är i himlen. 10Inte heller skall ni låta er kallas lärare, ty en är er lärare, Kristus. 11Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare. 12Den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.

Psaltarpsalm Ps 143:6-10

Jag sträcker mina händer mot dig, öppnar mig som törstig jord. 7Herre, skynda att svara mig, jag orkar inte mer. Dölj inte ditt ansikte för mig, då blir jag lik dem som lagts i graven. 8Låt mig var morgon möta din trofasthet, ty jag förtröstar på dig. Visa mig den väg jag skall gå, jag sätter mitt hopp till dig. 9Herre, rädda mig från mina fiender, jag flyr till dig. 10Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud. Må din goda ande leda mig på jämn mark.

Migrerat från Hägglund.com med tillstånd.